De Advocaten Groep: Het nieuwe normaal

De Advocaten Groep: Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal. Gelet op de coronaregels die steeds verder worden versoepeld, zullen ook werkgevers zich aan moeten passen aan ‘het nieuwe normaal’. In publieke binnenruimtes geldt nog steeds een mondkapjesplicht. Veel werkgevers hebben hun werknemers verplicht om een mondkapje te dragen op de werkvloer. Toch weigeren sommige werknemers dit. Wat kun je daar als werkgever tegen doen?

Weigeren van een mondkapje te dragen

In de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 13 januari 2021 is in kort geding geoordeeld dat een banketbakkerij terecht is overgegaan tot op non-actiefstelling en loonopschorting van een werknemer die heeft geweigerd een mondkapje te dragen op de werkvloer. De werkgever heeft gesteld dat sprake was van een redelijke instructie door een mondkapje voor alle werknemers verplicht te stellen. Eén werknemer – een chauffeur van de banketbakkerij – heeft geweigerd om over te gaan tot deze verplichting. Dit terwijl de mondkapjesplicht slechts voor hem geldt indien hij in één van de bedrijfspanden aanwezig is, wat 10% van zijn totale werktijd betreft. Als gevolg van het aanhoudend weigeren van het dragen van een mondkapje in de bedrijfspanden, heeft de werkgever het loon van de werknemer opgeschort en is de werknemer op non-actief gesteld. 

Instructierecht

De rechter heeft in deze zaak de belangen van de werknemer tegen de belangen van de werkgever afgewogen. De werkgever is in het gelijk gesteld, deze heeft immers te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, aldus de rechter. Het belang van de individuele werknemer dient te wijken. De werkgever mag aan werknemers instructies geven over hoe zij zich dienen te gedragen omtrent het verrichten van de arbeid - het zogenoemde instructierecht - zolang dit redelijk is en niet in strijd met de arbeidsvoorwaarden van de werknemer of met wettelijke verplichtingen. De werkgever dient gedurende de coronapandemie datgene te doen wat nodig is en binnen diens macht ligt om besmetting van werknemers op de werkvloer te voorkomen. Voorts heeft de werkgever een bedrijfsbelang. Als gevolg van de coronapandemie hebben veel werknemers zich de afgelopen tijd ziekgemeld, waardoor zij geen werkzaamheden hebben kunnen verrichten. Ten aanzien van de werkgever geldt bij ziekte van een werknemer in beginsel een loondoorbetalingsverplichting. Daarnaast is in het onderhavige geval de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer gering, aangezien hij 80 à 90% van de tijd geen mondkapje hoeft te dragen. Ook is in aanmerking genomen dat de werknemer geen medische of psychologische beperkingen heeft op grond waarvan hij geen mondkapje kan dragen.

Aldus was de werkgever in deze gerechtigd de loondoorbetaling van de werknemer op te schorten en aan hem de toegang tot het werk te ontzeggen, zolang de werknemer weigerde een mondkapje te dragen. Het dragen van een mondkapje gedurende de coronapandemie draagt immers bij aan de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Onder deze omstandigheden mag een werknemer worden verplicht om een mondkapje te dragen. Als de werknemer – zonder geldige reden – weigert om het mondkapje te dragen, dan mag de werkgever nadere maatregelen nemen tegen deze werknemer. 

Juridisch advies

Met het juiste juridische advies bokst De Advocaten Groep u door deze moeilijke tijd heen. Corona-gerelateerd of niet, De Advocaten Groep staat voor u klaar. Wij helpen u zich aan te passen aan ‘het nieuwe normaal’. Maak een afspraak voor een prettig gesprek!

 

 

Uit de editie van

juli 2021

Zomer