Malu Voss Jewelry - Interview

Malu Voss Jewelry - Interview

Malu Voss Jewelry - Interview 

 

Background

 

Q1: What did you want to be when you were a kid?

I was a child with lots of dreams and ambitions. I never really knew what I wanted to be  but from an early age I knew I wanted to have my own business and I knew I wanted to create something for women.

Ik was een kind met veel dromen en ambities. Ik wist nooit echt wat ik wilde worden, maar van jongs af aan wist ik dat ik mijn eigen bedrijf wilde hebben en ik wist dat ik iets voor vrouwen wilde maken.

 

Q2: How did you get started in this industry?

I've had so many business ideas over the years, from opening a café to opening a beauty salon. But at the end of the day I would feel discouraged even before I started because the ideas would not correspond to the size of my ambitions. I soon realised that I needed a job where I could combine my creative side with my need for the freedom to develop. I always liked jewelry and I used to draw jewelry in my spare time, so the moment I had to decide on a product, the choice was easy.

Ik heb in de loop der jaren zoveel zakelijke ideeën gehad, van het openen van een café tot het openen van een schoonheidssalon. Maar uiteindelijk voelde ik mij vaak al ontmoedigd nog voordat ik begon omdat het meestal niet beantwoorde aan de hoogte van mijn ambities. Ik realiseerde me al snel dat ik een baan nodig had waar ik mijn creatieve kant kon combineren met mijn behoefte aan ontwikkelingsvrijheid. Ik heb altijd van sieraden gehouden en ik tekende vaak sieraden in mijn vrije tijd, dus op een bepaald moment was de keuze om die kant op te gaan eenvoudig.

 

Q3: Who was your role model in this industry?

The Brazilian brand H.Stern has always been a source of inspiration for me. 

Het Braziliaanse merk H.Stern is voor mij altijd een bron van inspiratie geweest. Tijdloze sierraden met verhaal, met een originele oorsprong en gedachtengang voor een creatieve creatie. Maar die sierraden zijn voor de meeste mensen ontoegankelijk, en daar wilde ik iets aan doen. Mooie sierraden toegankelijk maken voor een veel grotere groep van vrouwen. 

 

Private

 

Q4: What makes you happy in life?

To be surrounded by my loved ones, working on my dreams, sunny days and music.

Omringd zijn door de mensen die if liefheb, werken aan de realisatie van mijn dromen, zonnige dagen en muziek.

 

Q5: How do you balance your work and private life?

Before I started my brand I underestimated how much work I would have ahead of me, I guess when you are a business owner is very easy to overwork. I'm learning now to have more discipline over my time, saying no to distractions and making sure that weekends are days off. In the end it's not about how many hours you work but how efficient you can be.

Voordat ik met mijn merk begon, onderschatte ik hoeveel werk ik voor me zou hebben. Ik denk dat wanneer je eigenaar van je eigen bedrijf bent, het heel gemakkelijk is om te overwerken. Ik leer nu nog steeds om meer discipline te hebben in het gebruik van mijn tijd, nee te zeggen tegen afleiding en ervoor te zorgen dat weekenden vrije dagen zijn. Uiteindelijk gaat het er niet om hoeveel uur je werkt, maar hoe efficiënt je kunt zijn.

 

Q6: Where does your passion come from?

I love achievements. It’s so good to be able to have an idea, work on it and see it materialize later. To see a woman feeling beautiful wearing my jewelry is for me the biggest reward I could receive.

Ik hou van het gevoel om iets bereikt te hebben. Het is zo goed om een idee te hebben, eraan te werken en het tot werkelijkheid zien te komen. Een vrouw die zich mooi voelt met mijn sieraden is voor mij de grootste beloning die ik kan ontvangen.

 

Q7: What do you like best about doing business?

What I like the most is the freedom to create and to take decisions.

Waar ik meeste van hou is de vrijheid om iets te creëren uit het niets, en om het helemaal zelf te kunnen beslissen.

 

Q8: What advice would you like to give to people who are starting a business now?

Start and keep going! The only thing you can do wrong is not to do it. It will never be the perfect moment and you only learn how to do it once you have started. And after setbacks don't give up but keep going! 

Begin en ga door! Het enige wat je verkeerd kunt doen is niets doen. Het is nooit het perfecte moment om te beginnen en je leert pas hoe je het moet doen als je eenmaal bent begonnen. En na tegenslagen niet opgeven maar doorgaan!

 

Q9: What is your goal for now and in the future?

My goal for this year is to launch two more collections and to be selling not only in our website but also in platforms like Zalando. My goal for the near future is to sell our products through boutique stores in The Netherlands, Belgium and Dubai.

Mijn doel voor dit jaar is om nog twee collecties te lanceren en niet alleen op onze website te verkopen, maar ook op platforms zoals Zalando. Mijn doel voor de nabije toekomst is om onze producten te verkopen via boetiek winkels in Nederland, België en Dubai.

 

Q10: Where do you see your company in 5 years?

In five years from now we want to have Malu Voss Jewelry in various boutiques around the world.  

Over vijf jaar willen we Malu Voss Jewelry in meerdere boetiek winkels over de hele wereld hebben.

 

 

Uit de editie van

oktober 2021

Herfst